Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

VERİ SAHİBİ (İLGİLİ KİŞİ) BAŞVURU FORMU

 

  1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “6698 sayılı Kanun” 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak Kraas Gıda Day. Tük. Malları Teks. Ür. Turizm Otelcilik ve İnş. Taahh. San. Tic. AŞ “Ramada By Wyndham Sakarya” başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz.

Formu doldurmadan önce bilgi notunu dikkatlice okumanızı ve formu “Ramada By Wyndham Sakarya” ya göndermeden önce aşağıda yazılı adımları yerine getirip getirmediğinizi kontrol etmenizi rica ediyoruz:

(1)  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, 

(2)  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

(3)  Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

(4)  Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,

(5)  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

(6)  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş̧ olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

(7)  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

(8)  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Şirketimiz 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç̧ otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

  1.  Başvuru Yöntemi

İş bu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize bildirmiş̧ olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle otelimize iletebilirsiniz.

Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

İletişim Bilgileri

Şirket Adresi    : Güllük Mah. Adnan Menderes Cad. No.145 Adapazarı SAKARYA

Kep Adresi      : kraas@hs01.kep.tr

E-Posta             : info@ramadasakarya.com

Talebinizi e-posta ya da posta ile ilettiğiniz durumda, başvurunuza hemen fark edilebilmesi için “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi “yazılmalıdır. Ramada by Wyndam Sakarya, haklarınızı kullanabilmeniz için sağladığınız bilgileri saklı tutacak ve bu bilgileri yalnızca gerekli olan hallerde, kanunen yetkili kişi ve kurumlarla paylaşacaktır. Başvurunuz ile sağladığınız kişisel veriler, Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası uyarınca gerekli olduğu süre boyunca saklanacak ve saklama amacı ortadan kalktığında imha edilecektir.

3. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyadı                               :

T.C. Kimlik Numarası              :

Tebligata Esas Yerleşim Yeri    :

Adresi / İş Yeri Adresi              :

Telefon Numarası                    :          

Faks Numarası                         :

E-posta Adresi                         :

Şirketimizle İlişkiniz   

Misafir                                                            İş Ortağı                      

Çalışan                                                           Çalışan Adayı                                    

Tedarikçi                                                        Diğer

 

4. Talep Konusu

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza eklenmelidir. Bu kapsamda, Talebinizi yazarken Otelimiz içerisinde temas etmiş̧ olduğunuz departmanları belirtebilirseniz size daha hızlı destek olabiliriz.

 

 

NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Yakınlarınız adına (eş, çocuk vb.) başvuru yapılamaz. “Ramada By Wyndham Sakarya” olarak başvuru sahibinin kimliğinden emin olunmaz ise doğrulama adına bilgileri kişiden talep edebilir.

 

TALEP KONUSU

SEÇİM ALANI

Oteliniz hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

Eğer Oteliniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum

 

Eğer Oteliniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

A) Silinmesini talep ediyorum

B) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 


Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Otelinize yapmış̧ olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış̧ olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

 Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: